Anonim şirket nedir?

En az bes kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık

Anonim şirket kelimesinin ingilizcesi

n. joint stock company, joint stock corporation, incorporated company, stock corporation, stock company

Anonim şirket ne demek? (Ekonomi)

(Joint stock corporations) türk ticaret Kanunu’nda anonim şirket şöyle tanımlanmaktadır (TTK. m. 269): "... Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle sorumlu bulunan şirkettir." Anonim şirkette ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Buna sınırlı sorumluluk ilkesi denir. Günümüzde özellikle sanayileşmiş ülkelerde en yaygın olan bir sermaye şirketi türüdür. Sınırlı sorumluluk ilkesi İngiltere’de 1844 de çıkartılan bir yasa ile getirilmiştir. Bunu belirtmek için yasa gereği şirket Unvanının sonuna "Limited" ibaresini koymak gerekiyordu. O bakımdan İngiltere’deki limited şirketler Türkiye’deki anonim şirketlere tekabül etmektedir. Anonim şirket ismi daha sonraları, hamiline yazılı hisse senetlerinin (Bkz. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak) gelişmesi sonucunda, şirket sahiplerinin tanınmaz hale gelmesi nedeniyle Fransa’da ortaya çıkmıştır: Societe anonyme. Almanya’da anonim şirketlere "hisse senedi şirketi" anlamına gelen Aktiengesellschaft (A.G.) denmektetedir. ABD’de ise "Corporation" denir. Anonim şirketler aslında İtalyan icadıdır, fakat gelişmeleri İngiltere’de olmuştur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketler Türkiye’de kanunen yasaklanmış bulunmayan her türlü iktisadi faaliyet için kurulabilirler. Ancak anasözleşmede şirketin uğraşı konusunun sınırlarının açıklıkla belirtilmiş olması gerekir. Kuruluşu Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir ve faaliyetleri söz konusu Bakanlık tarafından denetlenir. Kuruluşu "tedrici" veya "ani" şekilde olur. İkinci yöntemde şirket sermayesinin tümünün kurucular tarafından taahhüt edilmesi söz konusudur. Tedrici kuruluş ise bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan için de halka başvurulmasıyla gerçekleşir. Bir anonim şirketin kurulması için şirkette en az beş pay sahibi kurucunun bulunması gerekir (TTK, m. 277) Esas sözleşme yazılı şekilde yapılır ve kurucuların imzaları noterce onaylanır. Ana sözleşmede ticari ünvan, merkezin bulunacağı yer, uğraşı konuları, esas sermaye miktarı, her payın itiban değeri, yönetici ve deneticilerin seçim usulleri, oy ve karar vermenin ne şekilde yapılacağı, v.s. gibi hususlar yer alır. Kuruluşa şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi karar verir. Şirket bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil olunur. Daha sonra da Ticaret Sicili Gazetesindo kuruluşu yayınlanır. Anonim şirketin organları, yönetim Kurulu, De netçi (veya Denetçiler Kurulu) ve Genel Kurul’dur. Yönetim Kurulı üyeleri esas sözleşme ile atanır veya genel kurulca seçilir. Anonim şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu da kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer Yönetim işlerinin tümü veya bir kısmı yönetim kurulu üyelerinden birine veya şirket ortağı olmayan müdürlere bırakılabilir. Profesyone müdürler yaptıkları işlerden dolayı şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı sorumludurlar. Denetçiler genel kurulca seçilir va şirket işlerini denetlerler. Pay sahipleri şirket genel kurulunu oluşturur. Organların atanması, hesaplarır onaylanması, gelirlerin dağıtılması gibi konularda karar verirler. Hei paya ait bir oy hakkı vardır. Genel kurul olağanüstü şekillerde toplanır. Olağan genel kurul toplantıları en az yılda bir kere yapılır. Olağanüstü toplantıya daveti ise denetçilerle yönetim kurulu yapabilir. Genel kurul yeni hisse senedi çıkartmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Ya da anonim şirketler tahvil ihraç etmek suretiyle ödünç para almak yoluna gidebilirler. Her pay sahibi, payı oranmda dağıtılmasına karar verilen kazançtan bir pay alır (Bkz. Temettü).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç